Logo OK Legal

Společnost OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. navazuje na předchozí advokátní praxi svého zakladatele a jediného společníka, Mgr. Ondřeje Kurky, advokáta. V současnosti se řadí mezi přední advokátní kanceláře v regionu.

Právní tým advokátní kanceláře je vhodně sestaven tak, aby byl schopen nabídnout právní služby na nejvyšší úrovni ve všech oblastech. Rozsah nejčastěji poskytovaných služeb naleznete zde.

Kromě odbornosti jednotlivých členů advokátní kanceláře je samozřejmostí také využívání moderních technologií. Váš případ tak bude zpracován efektivněji a Vaše data budou odpovídajícím způsobem zabezpečena. Díky propojení s významnými rejstříky jsme schopni mimo jiné automaticky kontrolovat solventnost protistran, popř. jiných důležitých subjektů. Spolupracujeme s množstvím specializovaných subjektů poskytujících související služby a jsme tak schopni Vám ve většině případů nabídnout skutečně komplexní řešení.

Právní služby poskytujeme především v místě sídla kanceláře, tedy v Opavě, ale jsme schopni je poskytnout rovněž v Praze či dalších městech, a s využitím moderních prostředků komunikace na dálku prakticky kdekoliv. Samozřejmostí je také poskytování právních služeb v anglickém jazyce.

Jsme nadstandardně pojištěni s celkovým limitem pojistného plnění ve výši 50.000.000,- Kč pro každý jednotlivý případ právní pomoci.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat! Vzhledem k standardní vytíženosti advokátní kanceláře však doporučujeme sjednání schůzky nejméně týden předem.

Ondřej Kurka foto

Mgr. Ondřej Kurka advokát

občanské právo, obchodní korporace, právo nemovitostí, energetické právo, osobní údaje, soudní spory

Zuzana Bystrická foto

Mgr. Zuzana Bystrická advokátka

trestní právo, rodinné právo, pracovní právo, právo duševního vlastnictví, občanské právo, soudní spory

Radka Mutinová foto

Mgr. Radka Mutinová advokátka

soudní spory, právo nemovitostí, občanské právo, obchodní korporace, trestní právo

Kateřina Flegrová foto

Mgr. Kateřina Flegrová advokátní koncipientka

občanské právo, ústavní právo, procesní právo, osobní údaje

Eva Szotkovská foto

Mgr. Eva Szotkovská advokátní koncipientka

správní právo, trestní právo, občanské právo

Klára Dvorská foto

Klára Dvorská právní asistentka

Kristián Hajduk foto

Kristián Hajduk právní asistent

Veronika Kociánová foto

Veronika Kociánová právní asistentka

Ikona

Nemovitosti

Pravidelnou náplní právního poradenství v této oblasti je především příprava smluvní dokumentace související s převodem vlastnického práva k nemovitostem (tj. darovací, kupní smlouvy, smlouvy o dílo apod.), příprava dokumentace s těmito smlouvami související (jako jsou například smlouvy o úschově, které mohou být účinným nástrojem pro zvýšení jistoty jak kupujícího, tak prodávajícího), či zastupování před katastrem nemovitostí, stavebním úřadem, jakož i zastupování při vzniku souvisejících problémů (typicky jsou způsobeny výskytem faktických či právních vad na nemovitostech).

Poskytujeme však také právní poradenství týkající se dalších právních vztahů k nemovitostem, jako např. věcných břemen, služebností, zástavních práv, nájemních smluv, činností společenství vlastníků jednotek apod., včetně veškerých souvisejících záležitostí, jako je zastupování v řízeních před příslušnými úřady.

Ikona občanské právo

Občanské právo

Nový občanský zákoník pro nás v žádném ohledu nepředstavuje problém a tuto skutečnost považujeme za významnou konkurenční výhodu.

V rámci občanského práva řešíme veškeré záležitosti, které se jej týkají, jako jsou např. sousedské, rodinné, spotřebitelské a podnikatelské vztahy, dědictví, ochrana osobnosti, náhrada škody, bezdůvodné obohacení, nebo nekalá soutěž. Nabízíme odbornou pomoc při přípravě jakékoliv smluvní či jiné dokumentace, všeobecných obchodních podmínek a doplňujících dokumentů, jejich revizi, či vyjednávání o jejich obsahu s protistranou.

Ikona korporace a právnické osoby

Právo obchodních korporací a jiných právnických osob

Stejně jako občanské právo, také právo obchodních korporací a dalších právnických osob prošlo v nedávné době celkovou změnou, na kterou jsme připraveni.

V oblasti práva obchodních korporací Vám nabízíme pomoc například se založením a vznikem společností, jejich rušením a výmazem, se zápisem potřebných údajů do veřejných rejstříků, s úpravou vnitřních vztahů ve společnosti, nebo s úpravou vztahů se třetími osobami.

Tato agenda zpravidla zahrnuje přípravu společenských smluv, stanov, valných hromad, převody obchodních podílů, akcií či jiných cenných papírů, akvizici společností, zápisy změn v obchodním či jiném příslušném rejstříku, komunikaci se znalci, auditory, notáři, a dalšími odborníky, soudy, úřady, tvorbu vnitřních předpisů, průběžné právní poradenství v jiných aspektech každodenní praxe obchodních společností, nebo pomoc při realizaci konkrétních záměrů.

Ikona trestní právo

Trestní právo

I v této oblasti poskytujeme komplexní právní služby, ať už jste v postavení podezřelého, obviněného, odsouzeného, poškozeného nebo svědka. Zmínit lze zejména poskytování právních služeb podezřelým již od přípravného řízení, obhajobu obviněných ze spáchání trestných činů, výkon práv zmocněnce poškozených osob, včetně zastupování jejich práv v řízení před soudem, či sepis trestních oznámení, případně dalších podání, včetně využití řádných, mimořádných opravných prostředků (odvolání, odpory, stížnosti, dovolání, návrhy na obnovu řízení atd.), nebo ústavní stížnosti. Samozřejmostí je i sepis žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu, prominutí zbytku výkonu trestu či přeložení do jiné věznice.

Ikona správní právo

Správní právo

Jsme schopni za Vás jednat s orgány státní správy a samosprávy ve všech záležitostech, zejména jde-li o řízení o přestupku, stavební řízení, řízení před živnostenskými úřady nebo Českou obchodní inspekcí.

Můžete se na nás s důvěrou obrátit, pokud potřebujete sepsat podání k některému ze správních úřadů, případně domáhat se ochrany před jejich nesprávným postupem správní žalobou či kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.

Ikona rodinné právo

Rodinné právo

V rámci naší kanceláře Vám nabídneme především právní pomoc týkající se rozvodů, majetkového režimu manželů (předmanželská smlouva, zužování, rozšiřování či případně vypořádání společného jmění manželů), výživného mezi manžely, nebo úpravy poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu (tj. svěření dítěte do péče, stanovení výživného, jeho případnou úpravu v budoucnu, včetně jeho vymáhání). Samozřejmostí je zastupování před příslušnými orgány.

Ikona pracovní právo

Pracovní právo

V této oblasti Vám nabízíme právní poradenství týkající se pracovních či manažerských smluv, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti), úprav, změn nebo rozvázání pracovního poměru (například formou výpovědi nebo dohodou o skončení pracovního poměru, včetně napadnutí jejich platnosti), jakož i vnitřních předpisů. Dále jsme připraveni Vám poradit v oblastech vztahů souvisejících s výkonem práce jako je dovolená, mzda, ochrana zdraví zaměstnanců či odpovědnost za škodu. Můžete se na nás tedy s důvěrou obrátit, ať už jste v pozici zaměstnavatele, nebo zaměstnance.

Ikona osobní údaje

Osobní údaje

Pomáháme také v oblasti zabezpečení osobních údajů, která je s ohledem na účinnost nového nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, velmi aktuální. Vzhledem k tomu, že sankce za nesplnění povinností vyplývajících z GDPR jsou extrémní, lze doporučit připravit se na GDPR co nejlépe.

V rámci právního poradenství jsme schopni dle Vašich konkrétních požadavků připravit Vám na míru školení či pomoci Vám nastavit veškeré procesy, při kterých nakládáte s osobními údaji tak, aby byly s GDPR v souladu, a vytvořit odpovídající interní a smluvní dokumentaci.

K zajištění souladu s GDPR bohužel neexistuje žádný univerzální postup a způsob splnění většiny povinností je třeba individualizovat na míru konkrétním osobám. Zpravidla je zapotřebí dodržet následující postup (i) vymezení povinností vyplývajících z GDPR, které by se Vás mohly týkat, (ii) popis veškerých činností, které by mohly být ve smyslu GDPR považovány za zpracování osobních údajů, případně které GDPR reguluje z jiného důvodu, (iii) posouzení, zda stávající postupy vyhovují podmínkám GDPR, a pokud ne, (iv) navrhnout nápravná opatření, a také (v) opatření, prostřednictvím kterých bude soulad s GDPR nadále udržován.

Ikona soudní spory

Soudní spory, rozhodčí, exekuční, insolvenční a jiná řízení

Je samozřejmostí, že Vaše práva budeme hájit a zastupovat Vás i v případném soudním, exekučním, či insolvenčním řízení, ať už vystupujete na straně žalobce, žalovaného, dlužníka či věřitele. Nejčastěji vymáháme pohledávky. V první řadě se snažíme o to, aby naše argumenty byly natolik přesvědčivé, že soudní řízení není zapotřebí. Nicméně v případě, že během mimosoudních jednání k dohodě s druhou stranou nedojde, neváháme uplatit Vaše právo v soudním či rozhodčím řízení.

Pokud soudní rozhodnutí, či jiný exekuční titul, protistrana nesplní dobrovolně, vymáháme příslušné povinnosti také v exekučním řízení. Stojíme však i na druhé straně. Potřebujete-li pomoci při obraně před soudem či před neoprávněnou exekucí, můžete se na nás s důvěrou obrátit. Jsme schopni Vám pomoci i v případě, kdy se protistrana dostane do tzv. úpadku a je nutné proti ní zahájit insolvenční řízení, či toto řízení již zahájeno bylo.

Ceník

Je pro nás zásadní, aby byly s podmínkami spolupráce spokojeny obě strany. Vnímáme, že výše odměny za právní služby musí být pro klienta smysluplná ve vztahu k požadovaným výsledkům, zatímco pro advokátní kancelář je rozhodující především časová náročnost poskytovaných služeb. Vždy se snažíme najít odpovídající kompromis.

Standardní variantou odměňování je pro nás hodinová sazba ve výši 2.000,- Kč plus DPH, tj. 2.420,- Kč včetně DPH. Oproti zažité praxi na trhu právních služeb neúčtujeme po započatých hodinách, ale po čtvrthodinách. Spíše se tedy jedná o sazbu 500,- Kč plus DPH za každou započatou čtvrthodinu právních služeb. Výsledná cena tak lépe odpovídá skutečné časové náročnosti práce. S námi se Vám nemůže stát, že zaplatíte plnou hodinovou sazbu např. za pouhé zvednutí telefonu.

Tuto sazbu uplatňujeme také při úvodních konzultacích či jiných právních službách do chvíle, než se dohodneme na odlišných podmínkách. Ty mohou spočívat např. ve snížení hodinové sazby z důvodu, že klientem je osoba, která využívá našich služeb pravidelně, z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo v dohodě na některém z dalších způsobů účtování uvedených níže.

Výše uvedený přístup je pro klienta v drtivé většině případů podstatně výhodnější než trvání na zákonném nároku advokáta, tj. na odměně ve výši stanovené v tzv. advokátním tarifu (ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., advokátní tarif), kterou je advokát po klientovi oprávněn požadovat, pokud se s ním nedohodne jinak.

V případech, kdy je možné na základě našich zkušeností časový rozsah požadovaných právních služeb alespoň přibližně odhadnout, jsme schopni Vám nabídnout právní služby za fixní částku, případně alespoň omezit celkovou odměnu na určité maximální částce.

Jestliže máte alespoň přibližnou představu o rozsahu právních služeb, které máte v úmyslu poptávat pravidelně, je možné Vám vyjít vstříc formou tzv. paušálu, který bude oproti hodinové sazbě výhodnější. Jedná se o pravidelnou platbu, která zahrnuje určitý počet hodin právních služeb, za cenu, která bude podstatně nižší, než hodinová sazba.

Rovněž je možné se dohodnout na odměně za jednotlivý úkon právní služby dle advokátního tarifu, nebo ve výjimečných případech také na odměně vyjádřené podílem na úspěchu ve věci.

Výše uvedená odměna nicméně nezahrnuje náhradu výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytováním právních služeb, zejména soudních a jiných správních či notářských poplatků, poštovného, telekomunikačních poplatků, služeb odborného cizojazyčného korektora a obdobných výdajů odůvodněně učiněných v zájmu klienta. Tyto náklady nese klient.

Vždy usilujeme o maximální kompenzaci nákladů na právní služby protistranou. V důsledku tohoto postupu se pravidelně stává, že klient získá naše právní služby prakticky zadarmo.

Kompenzací se rozumí částka náhrady nákladů za zastupování klienta, kterou protistrana uhradila, nebo kterou je povinna uhradit na základě rozhodnutí soudu, správního orgánu, či jiné instituce v rámci rozhodování o náhradě nákladů řízení.

Jestliže kompenzace dosáhneme, náleží klientovi do výše částky vynaložené na právní služby. Pokud tato kompenzace dokonce přesáhne částku skutečně vynaloženou klientem, činí tento rozdíl součást naší odměny.

OSOBNÍ ÚDAJE

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ GDPR“).

Správce osobních údajů

Název
OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO
06718558
Adresa
nám. Republiky 679/5, 746 01 Opava
E-mail
ondrej.kurka@oklegal.cz
Telefton
+420 608 871 181

Právní základ pro zpracování

  • Smlouva o poskytování právních služeb /čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR/
  • Plnění právních povinností /čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR/
  • Oprávněný zájem správce /čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR/

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle ústní nebo písemné smlouvy uzavřené s klientem

Plnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona o advokacii a souvisejících právních předpisů, právních předpisů upravujících povinné platby a účetnictví, jakož i dalších předpisů, jimiž je povinen se advokát při poskytování právních služeb řídit

Oprávněným zájmem správce je výkon práv a uplatňování nároků vyplývajících ze smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

  • Spolupracující advokáti, prostřednictvím jichž správce poskytuje právní službu
  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Poskytovatelé služeb nezbytných pro poskytování právních služeb (např. provozovatel úložiště e-mailových schránek nebo účetní kancelář)
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kdy bude trvat příslušný účel zpracování. Po uplynutí této doby bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Poskytování osobních údajů je zákonným a smluvním požadavkem. Klient sice nemá povinnost poskytnout osobní údaje, nicméně neposkytnutí osobních údajů v potřebném rozsahu pro řádné poskytnutí klientem poptávané právní služby ze strany advokáta může mít za důsledek vznik zákonných důvodů pro odmítnutí poskytnutí nebo další neposkytnutí právní služby.

V Opavě dne 25.5.2018

Mgr. Ondřej Kurka, advokát a jednatel správce osobních údajů

Logo OK Legal

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

společnost se sídlem náměstí Republiky 679/5, Opava - Předměstí, PSČ 746 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 73059.

Česká advokátní komora byla dne 5. února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.