EN CZ
Logo OK Legal

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. byla založena v roce 2017 advokátem Mgr. Ondřejem Kurkou, na jehož profesní praxi a zkušenosti kancelář navazuje. Naším cílem a motivací je přenést zkušenosti získané v předních českých i mezinárodních kancelářích i vysoký standard právních služeb a přizpůsobit je co nejširšímu spektru klientů.

Sídlem kanceláře je Opava, kde také nejčastěji poskytujeme právní služby. V roce 2020 se naše kancelář rozrostla o pobočky v Praze a v Brně. Jsme ovšem připraveni poskytnout služby po celé ČR a za pomoci moderních komunikačních technologií v podstatě kdekoli.

Náš tým právníků je sestaven tak, aby byl schopen nabídnout právní služby na nejvyšší úrovni ve všech oblastech práva. Služby, které poskytujeme nejčastěji, naleznete zde.

Standardem OK LEGAL je vysoká odbornost a profesionalita každého z členů kanceláře. Efektivní využití moderních technologií nám umožňuje poskytnout rychlou a kvalitní službu za co nejlepších podmínek. Svým klientům garantujeme absolutní diskrétnost a vysoký standard zabezpečení dat. Vedení kompletní agendy v elektronické formě pro nás není problém. Poskytnutí veškerých služeb též v anglickém jazyce je samozřejmostí.

Spolupracujeme se specialisty v souvisejících oborech, zejména s notáři, exekutorskými úřady, překladateli a soudními znalci, a jsme tak schopni Vám ve většině případů nabídnout skutečně komplexní řešení. Díky propojení s významnými rejstříky nabízíme užitečné doplňující služby a pomoc (např. automatická kontrola solventnosti a lustrace protistran).

V případě zájmu o právní služby nás neváhejte kontaktovat! Vzhledem k standardní vytíženosti advokátní kanceláře však doporučujeme sjednání schůzky nejméně týden předem.

Ondřej Kurka foto

Mgr. Ondřej Kurka advokát

občanské právo, obchodní korporace, právo nemovitostí, energetické právo, osobní údaje, soudní spory

Petr Dušek foto

Mgr. Petr Dušek advokát

obchodní právo, právo nemovitostí, pracovní právo, veřejnoprávní regulace, duševní vlastnictví a IT, evropské právo

Radka Mutinová foto

Mgr. Radka Mutinová advokátka

soudní spory, právo nemovitostí, občanské právo, obchodní korporace, trestní právo

Kateřina Flegrová foto

Mgr. Kateřina Flegrová Advokátka

obchodní právo, občanské právo, osobní údaje, pracovní právo

Zuzana Bystrická foto

Mgr. Zuzana Bystrická advokátka

trestní právo, rodinné právo, pracovní právo, právo duševního vlastnictví, občanské právo, soudní spory

Eva Szotkovská foto

Mgr. Eva Szotkovská advokátka

správní právo, trestní právo, občanské právo

Adam Taraba foto

Mgr. Adam Taraba advokát

občanské právo, obchodní právo a trestní právo

Lukáš Rosenberk foto

Mgr. Lukáš Rosenberk advokát

občanské právo, rodinné právo, trestní právo

Lukáš Kratochvíl foto

Mgr. Lukáš Kratochvíl advokátní koncipient

Richard Wurst foto

Mgr. Richard Wurst advokátní koncipient

Ikona

Nemovitosti

Nemovitostmi se zabýváme na každodenní bázi.

Pravidelně poskytujeme především služby spojené s převody nemovitostí. V této oblasti jsme připraveni Vám zajistit vše potřebné. Od převodních smluv (tj. kupní smlouvy, darovací smlouvy apod.), přes související a zajišťovací dokumentaci (tj. zejména zástavní smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, rezervační smlouvy) až po zastoupení před katastrálními úřady i jinými orgány a řešení daňových aspektů převodu. Absolutním standardem je pro nás poskytnutí advokátní úschovy, která představuje jistotu jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího. Máme zkušenosti s drobnými převody i s velkými obchodními transakcemi ve formě prodeje majetku (asset dealů) i prodeje obchodních podílů/akciíí (share dealů), včetně souvisejících právních prověrek (due diligence).

Poradenství poskytujeme i v dalších oblastech práva nemovitostí – pronájmem bytových i nebytových prostor, věcná břemena, služebnosti a spoluvlastnictví. Zastupujeme společenství vlastníků a připravujeme veškerou dokumentaci pro jejich činnost. Umíme výstavbu a development, zajistíme smlouvy o dílo se stavebními firmami i architekty, jiné dodavatelské smlouvy, výběrová řízení i zastoupení ve složitějších stavebních řízeních.

Ikona občanské právo

Občanské právo

Nový občanský zákoník pro nás v žádném ohledu nepředstavuje problém a tuto skutečnost považujeme za významnou konkurenční výhodu.

Jsme plně připraveni pro Vás řešit jakoukoliv záležitost týkající se občanského práva. Nabízíme odbornou pomoc především při přípravě smluvní či jiné dokumentace, všeobecných obchodních podmínek, při jejich kontrole i vyjednávání o obsahu s protistranou. Vše pro spotřebitelské i čistě podnikatelské vztahy. Pravidelně řešíme také sousedské vztahy (spory), rodinné, spotřebitelské a podnikatelské vztahy, dědictví, náhradu škody a bezdůvodné obohacení. Pomůžeme Vám i proti nekalé soutěži nebo s uplatněním ochrany osobnosti.

Pokud vedete občanskoprávní či podnikatelský spor, efektivně a profesionálně Vás zastoupíme, a to bez ohledu na předmět a povahu sporu.

Ikona trestní právo

Trestní právo

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti trestního práva. Ať už jste v postavení podezřelého, obviněného, odsouzeného, poškozeného nebo svědka, můžete se na nás obrátit.

Zajistíme zastoupení již od přípravného řízení, obhajobu v případě obvinění ze spáchání trestného činu a výkon práv zmocněnce poškozených osob, vše v řízeních před policejními orgány i před soudem. Sepíšeme pro Vás trestní oznámení i jiná specializovaná podání, včetně řádných i mimořádných opravných prostředků (odvolání, odpory, stížnosti, dovolání, návrhy na obnovu řízení atd.), nebo ústavní stížnosti. Samozřejmostí je i sepis žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu, prominutí zbytku výkonu trestu či přeložení do jiné věznice.

Ikona správní právo

Správní právo

Jsme připraveni Vás zastupovat v řízeních a jednáních před orgány státní správy i samosprávy ve všech záležitostech. Můžete se na nás s důvěrou obrátit, pokud potřebujete sepsat podání k některému ze správních úřadů, případně domáhat se ochrany před jejich nesprávným postupem správní žalobou či kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.

Na pravidelném základě zastupujeme především v řízeních o přestupcích, stavebních řízeních, před živnostenskými úřady nebo Českou obchodní inspekcí. Rádi Vám pomůžeme také s přípravou na licenční řízení před specializovanými orgány. Zkušenosti máme zejména se zastupováním u Energetického regulačního úřadu nebo České národní banky.

Ikona rodinné právo

Rodinné právo

Nabízíme především právní pomoc při úpravách majetkového režimu manželů – zejména předmanželská smlouva, zužování, rozšiřování nebo vypořádání společného jmění manželů. Pomůžeme Vám rovněž při řešení nepříjemné otázky rozvodů a věcí s nimi souvisejících, zejména výživného a úpravy poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu (tj. svěření dítěte do péče, stanovení a úpravy výživného i včetně jeho vymáhání). Samozřejmostí je též zastupování před příslušnými orgány.

Ikona pracovní právo

Pracovní právo

Nabízíme právní poradenství při přípravě pracovních či manažerských smluv i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti). Řešíme změny a rozvázání pracovního poměru (výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením) a spory o jejich platnost.

Dále jsme připraveni Vám pomoci při řešení právních otázek souvisejících s výkonem práce a HR, např. s přípravou pracovního řádu, vnitřních předpisů nebo kolektivních smluv. Poradíme Vám také při řešení otázky dovolených, mezd, ochrany zdraví zaměstnanců, odpovědnosti za škodu apod. Máme bohaté zkušenosti ve věcech týkajících se zaměstnávání a pobytu cizinců na území ČR.

Ať už jste v pozici zaměstnavatele, nebo zaměstnance, poskytneme Vám vysoce kvalifikované a komplexní služby přizpůsobené Vašim konkrétním potřebám. Můžete se tedy na nás s důvěrou obrátit.

Ikona osobní údaje

Osobní údaje

Od účinnosti nového nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) doporučujeme všem svým klientům, podnikatelské veřejnosti a v podstatě každému, kdo pracuje s osobními údaji, vyřešit si ochranu osobních údajů co nejlépe. Sankce za porušení GDPR jsou totiž extrémní.

V rámci právního poradenství jsme schopni připravit Vám GDPR řešení na míru. Pomůžeme Vám se školením pracovníků a s nastavením veškerých procesů tak, aby byly v souladu s GDPR. Vytvoříme Vám kompletní interní i externí (zejména smluvní) dokumentaci pro GDPR.

K zajištění souladu s GDPR bohužel neexistuje univerzální postup, splnění většiny povinností je třeba přizpůsobit na míru konkrétním osobám. Zpravidla však bude dodržen tento postup (GDPR analýza):

 1. vymezení povinností vyplývajících z GDPR, které by se Vás mohly týkat;
 2. popis veškerých činností, které by mohly být považovány za zpracování osobních údajů, případně které GDPR reguluje z jiného důvodu;
 3. posouzení, zda stávající postupy vyhovují podmínkám GDPR;
 4. navržení nápravných opatření;
 5. navržení procesů a postupů, kterými bude soulad s GDPR nadále sledován a udržován.
Ikona soudní spory

Soudní spory, rozhodčí, exekuční,
insolvenční a jiná řízení

Vaše práva budeme hájit a zastupovat Vás i v případném soudním, rozhodčím, exekučním, či insolvenčním řízení, ať už vystupujete na straně žalobce, žalovaného, dlužníka či věřitele.

V případě sporů se vždy nejprve snažíme o to, aby naše argumenty byly natolik přesvědčivé, že soudní řízení nebude zapotřebí. Nedojde-li však k dosažení mimosoudní dohody, neváháme Vaša práva efektivně uplatnit v soudním či rozhodčím řízení. Pokud soudní rozhodnutí, či jiný exekuční titul, protistrana nesplní dobrovolně, vymáháme příslušné povinnosti také v exekučním řízení. Jsme schopni Vám poradit a pomoci i v případě, kdy se protistrana dostane do tzv. úpadku a je nutné proti ní zahájit insolvenční řízení, či toto řízení již zahájeno bylo. Stojíme však i na druhé straně. Potřebujete-li pomoci při obraně před soudem či před neoprávněnou exekucí, můžete se na nás s důvěrou obrátit.

Nejčastěji vymáháme pohledávky. Bohaté zkušenosti máme ale také se spory týkajícími se nemovitostí, spory ze smluv o dílo a se spory na ochranu osobnosti.

Ikona korporace a právnické osoby

Korporátní právo

Běžnou a standardní službou je kompletní servis při založení, změnách, převodech a rušení obchodních společností i jiných korporací. Tato agenda zpravidla zahrnuje přípravu společenských smluv a stanov, valné hromady, převody obchodních podílů či akcií a zajištění registračních povinností vůči veřejným rejstříkům. Ve spolupráci s notáři a znalci provedeme také jakýkoliv typ přeměny či přemístění sídla.

Současně nabízíme vysoce kvalifikované poradenství v souvislosti úpravou vnitřních vztahů ve společnosti, zejména vnitřní předpisy, manažerské smlouvy, úpravu správy a řízení (corporate governance), dohody mezi společníky a smlouvy o společném podniku (joint-venture). Máme zkušenosti též s většími akvizicemi obchodních společností, včetně souvisejících procesů – právní prověrky (due diligence), kontraktace, plnění transakčních podmínek.

Fungujícím korporacím zajistíme průběžné právní poradenství ve všech aspektech každodenní praxe i pomoc při realizaci konkrétních záměrů; komunikaci se soudy, správními úřady, znalci, auditory a dalšími odborníky.

Ceník

Je pro nás zásadní, aby byly s podmínkami spolupráce spokojeny obě strany. Vnímáme, že pro klienta musí být odměna za právní služby smysluplná ve vztahu k požadovaným výsledkům, zatímco pro nás je rozhodující především časová náročnost. Vždy se snažíme najít odpovídající kompromis.

Standardní variantou odměňování je hodinová sazba ve výši 2.000,- Kč plus DPH, tj. 2.420,- Kč včetně DPH. V rámci úvodních schůzek poskytujeme 15 minut konzultace zdarma, nedohodneme-li se na odlišných podmínkách. Oproti zažité praxi neúčtujeme po započatých hodinách, ale po čtvrthodinách. Tedy 500,- Kč plus DPH za započatou čtvrthodinu. Výsledná cena tak lépe odpovídá časové náročnosti práce. S námi se Vám nestane, že byste platili plnou hodinovou sazbu např. za pouhé zvednutí telefonu.

U některých služeb je možné dohodnout se dopředu na pevné ceně. Seznam těchto služeb naleznete zde: https://www.legallist.cz/advokatni-kancelare/ok-legal-advokatni-kancelar-s-r-o

Odměna nezahrnuje dodatečné výdaje související s právními službami, např. soudní, správní či notářské poplatky, poštovné, odměny překladatelů či znalců a jiné výdaje účelně vynaložené v zájmu klienta. Tyto náklady nese ze zákona klient. Vynaložení větších částek s Vámi budeme vždy konzultovat.

Náš přístup je pro klienta v drtivé většině případů podstatně výhodnější než zákonný režim, tedy odměna dle tzv. advokátním tarifu (vyhláška MSČR č. 177/1996 Sb.), kterou je advokát od klienta oprávněn požadovat, pokud se s ním nedohodne jinak.

Vždy usilujeme o maximální kompenzaci nákladů na právní služby protistranou. Pravidelně se tak stává, že klient získá naše právní služby prakticky zadarmo. Kompenzací se rozumí náhrada nákladů, kterou protistrana uhradí na základě rozhodnutí soudu, správního orgánu či jiné instituce, nebo už v rámci mimosoudního jednání. Jestliže kompenzace dosáhneme, náleží klientovi do výše zaplacené odměny. Pokud tato kompenzace přesáhne částku zaplacené odměny, činí tento rozdíl součást naší odměny.

Odlišné způsoby odměňování

Fixní odměna, limit – V případech, kdy je možné na základě našich zkušeností časový rozsah požadovaných právních služeb alespoň přibližně odhadnout, jsme schopni Vám nabídnout právní služby za fixní částku, případně alespoň omezit celkovou odměnu na určité maximální částce.

Paušál – Jestliže máte alespoň přibližnou představu o rozsahu právních služeb, které budete poptávat pravidelně, je možné Vám vyjít vstříc formou tzv. paušálu. Jedná se o pravidelnou platbu, která zahrnuje určitý počet hodin právních služeb cenu podstatně nižší, než běžná hodinová sazba.

Odměna dle advokátního tarifu – Rovněž je možné se dohodnout na odměně za jednotlivý úkon právní služby dle advokátního tarifu.

Podíl na úspěchu – Ve výjimečných případech se lze dohodnout také na odměně vyjádřené podílem na úspěchu ve věci.

OSOBNÍ ÚDAJE

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ GDPR“).

Správce osobních údajů

Název
OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO
06718558
Adresa
nám. Republiky 679/5, 746 01 Opava
E-mail
ondrej.kurka@oklegal.cz
Telefon
+420 608 871 181

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva o poskytování právních služeb /čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR/
 • Plnění právních povinností /čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR/
 • Oprávněný zájem správce /čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR/

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle ústní nebo písemné smlouvy uzavřené s klientem

Plnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona o advokacii a souvisejících právních předpisů, právních předpisů upravujících povinné platby a účetnictví, jakož i dalších předpisů, jimiž je povinen se advokát při poskytování právních služeb řídit

Oprávněným zájmem správce je výkon práv a uplatňování nároků vyplývajících ze smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

 • Společník a jednatel správce osobních údajů
 • Zaměstnanci správce osobních údajů
 • Spolupracující advokáti, prostřednictvím jichž správce poskytuje právní službu
 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé služeb nezbytných pro poskytování právních služeb (např. provozovatel úložiště e-mailových schránek nebo účetní kancelář)
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kdy bude trvat příslušný účel zpracování. Po uplynutí této doby bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Poskytování osobních údajů je zákonným a smluvním požadavkem. Klient sice nemá povinnost poskytnout osobní údaje, nicméně neposkytnutí osobních údajů v potřebném rozsahu pro řádné poskytnutí klientem poptávané právní služby ze strany advokáta může mít za důsledek vznik zákonných důvodů pro odmítnutí poskytnutí nebo další neposkytnutí právní služby.

V Opavě dne 25.5.2018

Mgr. Ondřej Kurka, advokát a jednatel správce osobních údajů

Logo OK Legal

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

společnost se sídlem náměstí Republiky 679/5, Opava - Předměstí, PSČ 746 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 73059.

Kancelář OK Legal

Kancelář v Opavě

Nám. Republiky 679/5, 746 01 Opava

kancelar@oklegal.cz
+420 732 412 877

Kancelář OK Legal

Kancelář v Praze

Vodičkova 730/9, 110 00 Praha 1

kancelar@oklegal.cz
+420 732 412 877

Foto Brno

Kancelář v Brně

Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno

kancelar@oklegal.cz
+420 732 412 877

Česká advokátní komora byla dne 5. února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.